Herroepingsrecht
Autosleutels worden op maat gecodeerd en ingeleerd, hierdoor vallen autosleutels die gecodeerd en ingeleerd zijn niet onder de voorwaarden van artikel 6 herroepingsrecht. Artikel 8 uitsluiting herroepingsrecht is hier op van toepassing. Bekijk hier de algemene voorwaarden van autosleutelpoint.nl.

Garantie
Autosleutelpoint.nl geeft 2 jaar garantie op de door ons gemaakt autosleutels, hierop rustten natuurlijk wel uitzondering bij onder andere onzorgvuldig gebruik etc, lees de garantieregeling in onze algemene voorwaarden. Mocht er overhoop iets gebeuren met uw autosleutel neem dan contact op met autosleutelpoint@gmail.com.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het pro-duct door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendge-maakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle ge-leverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de onderne-mer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 da-gen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de con-sument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
Bij levering van diensten:
5. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
7. Autosleutels worden op maat gemaakt en vallen onder de uitsluiting herroepingsrecht in artikel 8 van de algemene voorwaarden

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, al-thans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen in-vloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbro-ken.
h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tij-dens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.